VIP Listings

Latest Comments

SHOW SHITS
HIDE SHITS

Wednesday, January 7, 2015

Cert Corp Branding and Office Building Design: Thiếtkế thươnghiệu và tòanhà vănphòng doanhnghiệp

Dựán của văncông Cert

Chủ đầutư: Cert Qualification Corp

Yêucầu: xâydựng bộ nhậndiện thươnghiệu và thiếtkế nhà vănphòng cho côngty hoạtđộng trong lãnhvực kiẻmđịnh và chứngnhận chấtlượng

Cănbản: (i) logo và slogan côngty, (ii) phácthảo xâydựng tòanhà vănphòng 5 tầng trên diệntích đất 100m2 tại Hanoi

Chitiết: xem trìnhbày của chủ đầutư tại phần comment

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: kiẻmđịnh và cấp chứngnhận chấtlượng quốctế

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 31 tháng 01 năm 2015 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 1,200 ông tơn