VIP Listings

Latest Comments

SHOW SHITS
HIDE SHITS

Monday, December 15, 2014

Q-mart Branding Design: Dựng thươnghiệu Q-mart

Dựán của văncông Anh Già

Chủ đầutư: Q-mart Haiphong

Yêucầu: dựng nhậndiện thươnghiệu cho côngty chếbiến và cungứng thựcphảm Q-mart

Cănbản: logo và slogan côngty

Chitiết: (not provided)

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: chếbiến và cungứng xuấtkhảu thựcphảm tươisống chấtlượng cao

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 31 tháng 12 năm 2014 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 1,000 ông tơn, và có khảnăng giatăng

Ghichú: thựctình văncông Anh Già là người mở dựán thicông côngcộng đầutiên của Quán Bựa, yêucầu xâydựng môhình lò chọc tiết lợn bò tântiến, với kinhphí 300 ông tơn. Nhưng mọi hoạtđộng lúc đó được thựchiện dưới dạng tựphát, chưa chịu quảnlý và chămsóc của Zì Tây Bương.


Friday, December 12, 2014

Megaship.net Branding Design: Dựng thươnghiệu Megaship.net

Dựán của văncông Oai Vú

Chủ đầutư: Megaship.net

Yêucầu: dựng nhậndiện thươnghiệu cho côngty vậntải và thươngmại Megaship.net

Cănbản: logo và slogan côngty

Chitiết: (not provided)

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: vậntải và thươngmại quốctế

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 14 tháng 12 năm 2014 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 5,000,000 ông cụ


Monday, December 1, 2014

Deposit pagePayment will be made to KOA Group, as the Buas projects manager


Deposit amount
Project summaryThanks page

Thank you buddie for your payment