VIP Listings

Latest Comments

SHOW SHITS
HIDE SHITS

Sunday, February 1, 2015

BomVT Corp Branding: Thiếtkế thươnghiệu doanhnghiệp

Dựán của văncông BomVT

Chủ đầutư: BomVT Corp, website www.datsat.vnwww.ecp.com.vn

Yêucầu: xâydựng 3 bộ nhậndiện thươnghiệu cho 3 côngty hoạtđộng trong các lãnhvực (i) sảnxuất giacông cơkhí, (ii) sảnxuất và kinhdoanh tủ-rack, tủ-điện, tủ-hộp, (iii) sảnxuất và kinhdoanh két-sắt, tủ-vănphòng

Cănbản: logo và slogan côngty, bộ nhậndiện thươnghiệu côngty

Chitiết: xem trìnhbày của chủ đầutư tại phần comment

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: sảnxuất giacông và kinhdoanh cơkhí

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 15 tháng 02 năm 2015 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 24,000,000 ông cụ, gồm 3 gói trịgiá 8,000,000 ông cụ each


Wednesday, January 7, 2015

Cert Corp Branding and Office Building Design: Thiếtkế thươnghiệu và tòanhà vănphòng doanhnghiệp

Dựán của văncông Cert

Chủ đầutư: Cert Qualification Corp

Yêucầu: xâydựng bộ nhậndiện thươnghiệu và thiếtkế nhà vănphòng cho côngty hoạtđộng trong lãnhvực kiẻmđịnh và chứngnhận chấtlượng

Cănbản: (i) logo và slogan côngty, (ii) phácthảo xâydựng tòanhà vănphòng 5 tầng trên diệntích đất 100m2 tại Hanoi

Chitiết: xem trìnhbày của chủ đầutư tại phần comment

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: kiẻmđịnh và cấp chứngnhận chấtlượng quốctế

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 31 tháng 01 năm 2015 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 1,200 ông tơn


Monday, December 15, 2014

Q-mart Branding Design: Dựng thươnghiệu Q-mart

Dựán của văncông Anh Già

Chủ đầutư: Q-mart Haiphong

Yêucầu: dựng nhậndiện thươnghiệu cho côngty chếbiến và cungứng thựcphảm Q-mart

Cănbản: logo và slogan côngty

Chitiết: (not provided)

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: chếbiến và cungứng xuấtkhảu thựcphảm tươisống chấtlượng cao

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 31 tháng 12 năm 2014 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 1,000 ông tơn, và có khảnăng giatăng

Ghichú: thựctình văncông Anh Già là người mở dựán thicông côngcộng đầutiên của Quán Bựa, yêucầu xâydựng môhình lò chọc tiết lợn bò tântiến, với kinhphí 300 ông tơn. Nhưng mọi hoạtđộng lúc đó được thựchiện dưới dạng tựphát, chưa chịu quảnlý và chămsóc của Zì Tây Bương.


Friday, December 12, 2014

Megaship.net Branding Design: Dựng thươnghiệu Megaship.net

Dựán của văncông Oai Vú

Chủ đầutư: Megaship.net

Yêucầu: dựng nhậndiện thươnghiệu cho côngty vậntải và thươngmại Megaship.net

Cănbản: logo và slogan côngty

Chitiết: (not provided)

Lãnhvực kinhdoanh của chủ đầutư: vậntải và thươngmại quốctế

Đốitượng thamgia: (not provided)

Hạn: 23h59 ngày 14 tháng 12 năm 2014 Hanoi GMT+7

Kinhphí: 5,000,000 ông cụ


Monday, December 1, 2014

Deposit pagePayment will be made to KOA Group, as the Buas projects manager


Deposit amount
Project summaryThanks page

Thank you buddie for your payment